Webinar במרכז פסג״ה

הזדמנויות בלמידה מקוונת

מורי תל-אביב-יפו, תודה רבה על החלק המשמעותי שלקחתם  בוובינרים על נושאים הקשורים בלמידה מרחוק, ניהול/עבודה באי וודאות, שימוש בכלים דיגיטליים ועוד נושאים רבים הקשורים לתקופה זו.

 

הקלטות המפגשים והמצגות המלוות