ניהול ההשתלמות

ניהול השתלמות- משתלמים

נוכחות סדירה בהשתלמות:

על כל משתלם חלה חובת נוכחות מלאה:

ימי מחלה, מילואים, חופשת לידה, שמירת הריון, ימי בחירה שונים, היעדרות מסיבות אישיות ועוד, יוכרו כחלק משעות היעדרות עד 20% מהיקף ההשתלמות  כנגד אישורים מתאימים.

בדיקת נוכחות:

בתאריך ההשתלמות על המנחה להוריד את דף הנוכחות ולהעבירו למשתלמים.

את הדף ניתן למצוא באתר הפסג”ה > לחצן תיק-תק > התחברות כמרצה

על המשתלמים מוטלת האחריות לחתימה בדף הנוכחות במפגש.

רק חתימה +מס’ ת.ז. על גבי הדף ביום המפגש מהווה אישור על השתתפות בו.

שימו לב: סימון V ע”ג הטופס לא ייחשב!

-בתום המפגש יש להעביר את דף הנוכחות למרכז פסג”ה לפקס: 077-6070107

או בסריקה במייל למזכירת ההשתלמויות עמה נמצא הרכז בקשר.
המקור ישמר בבית הספר. באופן מסודר ועקבי לאורך כל ההשתלמות.

הזכות לצבירת שעות השתלמות מחייבת:

א. נוכחות מלאה

ב. השתתפות פעילה במפגשים

ג. הגשת עבודת סיכום או מספר מטלות מצטברות במהלך ההשתלמות וקבלת ציון בעקבות בדיקתן.

שימו לב:

-משתלם שלא יגיש את המטלות הנדרשות ו/או מטלת הסיכום תישלל ממנו הזכות  לצבירת שעות לימוד במסגרת ה”אופק החדש” (כאילו לא השתתף בהשתלמות).

-משתלם לא יוכל לצבור רק את השעות שנכח בפועל, ללא עבודה.

-משתלם שהחסיר יותר מ20% לא יוגש לאישור הגמול  גם אם יגיש עבודה.

השלמת מפגשים חסרים

-עפ”י הנחיית משרד החינוך לא ניתן להשלים היעדרות ממפגשים בהשתלמות אחרת או במפגשים פרטניים אצל הרכז/המרצה או בהשתלמות זהה בשנת לימודים זו או אחרת. במקרים חריגים נא לפנות למנהלת מרכז הפסג”ה או לסגניתה.

-משתלם לא יוכל  להשתתף בשתי השתלמויות המתקיימות באותו יום  ובאותן השעות. כנ”ל לגבי השתלמויות שחלק מהמפגשים שלהן חופף.

ניהול השתלמות- מרצה

-יש לוודא שהמרצה רשום במאגר המרצים של מינהלת ההשתלמויות.

בתום כל מפגש יש להחתים את המרצה על טופס “דיווח בפועל”,

רכז/ת יאשרו בחתימתם את קיום המפגש על גבי הטופס במקום של: “מרכז ההשתלמות”.

-יש להעביר את טפסי ה”דיווח בפועל” המקוריים לפסג”ה עד 30 יום ממועד ביצוע המפגש לשם טיפול שוטף בתשלום.

רשת עתיד לא תטפל בדיווח בפועל שיגיעו לאחר המועד הקובע.

-ניתן לשלוח לפסג”ה את הדיווחים בשתי דרכים: סריקה צבעונית ושליחה במייל לכתובת:

Fanny_pisgata@bezeqint.net  או משלוח הטפסים בדואר.
לא יתקבלו טפסי דיווחי מרצה בפקס.

* יש להוריד טופס דיווח בפועל ולשלחו.

שינויים בהשתלמות:

על כל שינוי מועד בהשתלמות או שינוי שעות ההשתלמות או שינוי מרצה בהשתלמות, חובה לדווח לפסג”ה באמצעות פקס או מייל  של מזכירת ההשתלמויות עמה נמצא הרכז בקשר (כתובות מייל בדף האחרון).

עלות ההשתלמות:

השתלמות בהיקף 30 שעות עלות  15 ₪ ובאשראי 16.5 ₪

השתלמות בהיקף 60 שעות עלות 30 ₪  ובאשראי 31.5 ₪

מרכז פסג”ה שומר לעצמו את הזכות לקביעת עלות חריגה/שונה להשתלמות בהן  יש הוצאות חריגות (חומרים, צילומים רבים, סיורים וכו’).