סגירת יומן השתלמות

יומן השתלמות עם ציון – יועבר תוך 40  יום ממועד סיומה .

יומן השתלמות ללא ציון (רק במסגרת על -יסודי ברפורמה “עוז לתמורה”) – יועבר תוך 14 ימים ממועד סיום ההשתלמות  בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים ובאישור המנהל/ת.

בנוסף ,יש לשלוח במייל למזכירת הפסג”ה עמה מנהלים את הקשר לגבי ההשתלמות.

גיליון ציונים של כלל המשתלמים.

3 דוגמאות בחינה (אם התקיימה בחינה) או 3 עבודות במדרג ציונים שונה.

בשער כל עבודה יירשמו באופן ברור הפרטים הבאים:

א. שם ההשתלמות, והסמל הפדגוגי שלה

ב. שם המוסד שבו התקיימה ההשתלמות וכתובתו

ג. נושא העבודה

ד. שם מגיש העבודה + ת.ז.

ה. שם בודק העבודה

ו. שם רכז ההשתלמות או מנהל המוסד

ז. תאריך ההגשה