גמול השתלמות

הזכות לצבירת שעות השתלמות ב”אופק החדש” | “עוז לתמורה”

מומלץ לכל מורה לקרוא ולבדוק את זכויותיו/חובותיו עפ”י דירוגו בכ”א במשרד החינוך.

השתלמות בהיקף 30 שעות או 60 שעות מחייבת:

א. נוכחות מלאה במפגשים (ע”פ סעיף הנוכחות)

ב. השתתפות פעילה במפגשים על פי דרישות ההשתלמות.

ג. הגשת עבודת סיכום או מספר מטלות מצטברות במהלך ההשתלמות וקבלת ציון כולל בעקבות בדיקתן.

הזכות לגמול ללא ציון

השתלמות שהוכרה לגמול ללא ציון מחייבת נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים.

בחלק מההשתלמויות ינתנו מטלות/תרגילים, בהלימה למאפייני ההשתלמות

למרות שהיא הוכרה לגמול ללא ציון.

שימו לב:

משתלם שלא יסדיר את הרישום והתשלום באתר הפסג”ה לא ידווח להכרה לגמול.

משתלם שלא יגיש עבודת סיכום תישלל ממנו הזכות לצבירה לגמול או לצבירת שעות לימוד.

לא ניתן  לצבור רק את השעות שנכחו בפועל.

משתלם שהחסיר יותר מ- 20% משעות ההשתלמות  לא יוגש לקבלת אישור לגמול השתלמות גם אם יגיש עבודה.

מפגשים חסרים

על- פי הנחיית משרד החינוך לא ניתן להשלים מפגשי למידה שנעדרתם מהם, בהשתלמות שבחרתם.

במקרים מיוחדים נא לפנות מראש למנהלת – חסי רן  או לסגנית – אילת שטרלינג לבירור

משתלם לא יוכל ללמוד במקביל בשתי השתלמויות המתקיימות באותו יום ובאותן השעות. כנ”ל לגבי השתלמויות שחלק מהמפגשים שלהן חופף.

משתלם לא יוכל להירשם להשתלמות לאחר שהחלה ולאחר שהתקיים המפגש השני בהשתלמות.