מהלך ההשתלמות

נוכחות סדירה בהשתלמות

על המשתלמים חלה חובת נוכחות מלאה.

שימו לב: היעדרות מותרת בהיקף של 20% בלבד מכלל השעות.

ימי מחלה, מילואים, חופשת לידה, שמירת הריון, ימי בחירה שונים, היעדרות מסיבות אישיות ו/או פעילות בית ספרית כולל אסיפת הורים, ישיבת מורים, אירוע קהילתי יוכרו כשעות היעדרות ויכללו כנגד אישורים מתאימים.

מומלץ להגיע לכל המפגשים. השתתפות חלקית במפגש למידה תיחשב להיעדרות ע”ח 20% מהמותר.

נוכחות סדירה בכל המפגשבכל מפגש מועבר דף נוכחות לחתימה ע”י המשתלמים.

רק חתימה + מס’ ת.ז. בדף הנוכחות, ביום המפגש  מהווה אישור על השתתפות בו.

לא ניתן  לחתום בדיעבד.

סימון V לא יתקבל כחתימה.

דף הנוכחות מועבר לרישום מרוכז ולמעקב ביומן ההשתלמות.

עלות השתלמות

השתלמות בהיקף 30 שעות -עלות 15 ₪ ובאשראי 16.5 ₪

השתלמות בהיקף 60 שעות עלות 30 ₪  ובאשראי 31.5 ₪

מרכז פסג”ה שומר לעצמו את הזכות לקביעת עלות חריגה/שונה להשתלמות במקרים בהם יתכנו הוצאות חריגות (חומרים, צילומים רבים, סיורים וכו’).

# עמידה בלוח זמנים

אנא הגיעו לכל מפגש כ-10 דקות לפני תחילתו, כדי לאפשר פתיחה נעימה, מידה בלו”ז המיועד שיש עמה התחשבות בעמיתים ובמנחה.